Algemene voorwaarden

De onderstaande gedetailleerde algemene voorwaarden zijn de geldige voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: Degene die het optiekbedrijf uitoefent in dit geval door verkoop via het internet en daarmee vergelijkbare verkopen door middel van technieken van communicatie op afstand zijnde, JaHaBri BV, Stepke 11 Nederweert.

2. Koper: De natuurlijk persoon, die van de Ondernemer, voor eigen (niet bedrijfs- of beroepsmatig) persoonlijk gebruik producten op afstand koopt of wenst te kopen; Ondernemer.

3. Producten: Via de website aangeboden producten en toebehoren, zoals zonnebrillen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Koper en de Ondernemer met betrekking tot de Producten.

2. De eventueel door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden worden door de Ondernemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Voorwaarden levering Producten

1. De Koper is verplicht om voordat hij een bestelling plaatst, aan de Ondernemer in redelijkheid alle voor de uitvoering van de overeenkomst relevante informatie naar waarheid te verstrekken.

2. Indien het de koop van contactlenzen betreft, behoren tot die informatie in ieder geval de verklaringen dat:

a. De koper op het moment van bestellen al zonder klachten contactlenzen draagt;

b. De koper kennis heeft genomen van de inhoud van de handleiding voor het gebruik van contactlenzen en toebehoren, die de ondernemer op zijn website aanbiedt, en hij de daarin opgenomen vervangings- en gebruiksvoorschriften naleeft;

c. De door de koper verstrekte specificaties voor de contactlenzen niet langer dan 12 maanden voor het plaatsen van de bestelling door een oogarts, optometrist of contactlensspecialist zijn vastgesteld;

d. De koper niet van een oogarts, optometrist of contactlensspecialist het advies heeft gekregen om te stoppen met het gebruik van contactlenzen.

3. De Ondernemer levert de Producten in overeenstemming met de gegevens die door de Koper worden verstrekt.

4. De Ondernemer is niet verantwoordelijk voor de verdraagzaamheid van de geleverde producten en de mogelijke gevolgen voor het oog, indien de Koper zich niet voorafgaand aan enige bestelling persoonlijk tot de Ondernemer heeft gewend of de bestelling niet vooraf is gegaan door een recept dat is afgegeven door een oogarts of andere medicus, optometrist, of contactlensspecialist. Voor het overige kan er slechts sprake zijn van aansprakelijkheid wanneer er door de ondernemer aantoonbaar fouten zijn gemaakt bij de levering van de producten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst waarmee de Koper de Producten koopt komt tot stand op het moment van de bestelling.

2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens over de Producten en met betrekking tot de toepasbaarheid van de Producten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Op afwijkingen van die gegevens kan de Koper geen beroep doen tenzij sprake is van afwijkingen die tot gevolg hebben dat de Ondernemer geen of een wezenlijk andere prestatie zou leveren.

3. Door de bestelling verklaart de Koper zich akkoord met deze leveringsvoorwaarden, waardoor ze integraal onderdeel van de koopovereenkomst zullen uitmaken.

Artikel 5 – Prijzen

1. Als prijs voor het te leveren product geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod op de internet site van de Ondernemer.

2. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en worden vermeerderd met de verzendkosten. De prijzen en verzendkosten zijn uitsluitend geldend voor bestellingen binnen Nederland.

3. De Ondernemer is na het totstandkomen van de overeenkomst bevoegd om een prijsverhoging toe te passen doch slechts indien de prijsverhoging voortvloeit uit nieuwe of gewijzigde wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 6– Zichttermijn

1. Contactlenzen worden uitsluitend vervaardigd en verzonden op basis van een bestelling door de Koper in overeenstemming met de door hem persoonlijk opgegeven specificaties. Voor contactlenzen geldt daarom geen zichttermijn. Voor andere producten geldt een zichttermijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst van de producten.

2. Wanneer de Koper voor andere producten dan contactlenzen gebruik maakt van zijn rechten uit de zichttermijn dient de Koper, op straffe van verval van dit recht, de producten binnen vijf werkdagen nadat hij schriftelijk of elektronisch de ontbinding heeft ingeroepen aan de Ondernemer retourneren in originele staat met verpakking. De kosten van de retourzending komen voor rekening van de Koper.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de eigenschappen die voor normaal gebruik aan het product mogen worden gesteld.

2. De Ondernemer staat ervoor in dat door hem verrichte werkzaamheden ten behoeve van de producten zijn uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3. Een aanspraak op grond van enige garantie vervalt indien derden of de Koper, zonder toestemming van de Ondernemer, herstel of andere daarmee verbandhoudende werkzaamheden aan de door de Ondernemer geleverde Producten hebben verricht of indien de koper de Producten niet als een zorgvuldig koper heeft behandeld.

4. Wanneer de uitvoering van de bestelling bijvoorbeeld door het (tijdelijk) niet voorradig zijn van het Product, hetzij om andere redenen wordt vertraagd, of wanneer de levering geheel of gedeeltelijk niet kan worden nagekomen, stelt de Ondernemer de Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

5. Als plaats van levering geldt het woonadres van de Koper dat bij de laatste bestelling aan de Ondernemer kenbaar is gemaakt.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van aflevering bij de Ondernemer, daarna bij de Koper.

Artikel 8 – Levertijd

1. De Ondernemer zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van de bestelling de bestelde producten aan de Koper leveren. Levering vindt alleen in Nederland plaats tenzij bij de bestelling een andere plaats is opgegeven en die andere plaats door de Ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch is aanvaard. Indien levering niet binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de Koper het recht om de overeenkomst kosteloos, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden.

2. Indien een leveringstermijn van korter dan 30 dagen wordt afgesproken, en de Ondernemer niet binnen deze termijn uitvoering kan geven aan de overeenkomst, dient de Koper, indien hij de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst wil inroepen, de Ondernemer eerst in gebreke te stellen. Hierbij wordt de Ondernemer een termijn van maximaal 10 dagen geboden om de overeenkomst alsnog na te komen, met dien verstande dat de totale leveringstermijn nooit meer zal bedragen dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 9 – Betaling

1. Het aan de Ondernemer verschuldigde bedrag dient vooraf aan de aflevering van de bestelling te worden voldaan, dan wel zoveel eerder of later als is overeengekomen. Bij gebreke van betaling treedt het verzuim van rechtswege in.

2. Bij levering onder Rembours, dient het verschuldigde bedrag, contant en volledig te worden voldaan bij aflevering van het bestelde product.

3. De Ondernemer behoudt zich de eigendom van de geleverde Producten voor totdat deze volledig zijn betaald, inclusief de eventuele bijkomende kosten.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

1. De Ondernemer zal persoonsgegevens van de Koper, waaronder naam- en adresgegevens, registreren en vastleggen in een bestand.

2. Tenzij de Ondernemer hier uitdrukkelijk om vraagt en de Koper daarvoor toestemming heeft gegeven worden geen andere gegevens geregistreerd, dan nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst en communicatie met de Koper.

3. De Ondernemer draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging van de geregistreerde persoonsgegevens.

4. Indien de Koper geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Ondernemer en/of derden, kan de Koper dit te allen tijde schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer laten weten.

5. De Ondernemer verklaart de geregistreerde persoonsgegevens niet te gebruiken op een wijze die strijdig is met enige wettelijke bepaling, deze algemene voorwaarden of een privacy reglement, dat is in te zien via de website van de Ondernemer.

6. De Koper kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt, tegen betaling van de wettelijke vergoeding. Indien de Koper van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Koper dit schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer te melden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1. Behoudens voor zover een dwingendrechtelijke wetsbepaling anders bepaalt en behoudens afwijking in deze algemene voorwaarden is de Ondernemer niet aansprakelijk voor schade (zowel directe als indirecte en hoe ook genaamd), zowel contractueel als buitencontractueel die het gevolg is van (het gebruik van) de producten.

2. Wanneer het de koop van contactlenzen betreft garandeert de Koper de Ondernemer kennis te hebben genomen van de handleiding op de website van de Ondernemer voor het gebruik van de contactlenzen en zich stipt houdt aan de daarin opgenomen vervangings- en gebruiksvoorschriften.

Artikel 12 – Klachten

1. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van de producten binnen bekwame tijd na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij de Ondernemer moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had kunnen of behoren te worden, bij de Ondernemer moeten worden ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is tijdig.

2. De Ondernemer dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd of herstel niet mogelijk is.

Artikel 13- Geschillen

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Koper en de Ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Koper en de Ondernemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.